ชุมชนในบล้อก หมายถึงการรวมกลุ่มของคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน และสนใจเรื่องเดียวกัน มักเป็นการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ