การจัดการสร้างศุนย์เครือข่ายเทคโนโลยีตำบลของโรงเรียนกุดจิกวิทยาขณะนี้ปัญหาคือขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์