นักเรียนในชนบทมีโอกาสในการสร้างผลงานที่ตนเองมีความภูมิใจน้อยมากเพราะเขาเป็นคนที่มีทุนความรู้น้อย  จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องเป็นผู้แนะนำ  ส่งเสริมให้เขาได้มีโอกาสแสดงออกให้มาก เมื่อเริ่มมีผลงานเกิดขึ้นต่อไปเขาจะเริ่มรู้จักคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด  นั่นคือความภูมิใจของเขา