รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2552

     สวัสดีครับผมขอส่งรายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน  2552  เพื่อที่จะได้นำส่งให้  ผอ.(กองคลัง) ทราบเป็นประจำทุกเดือนครับ  ซึ่งเอกสารดังกล่าวผมได้จัดทำขึ้นเป็น จำนวน 2 ฉบับ  ฉบับแรกส่งให้ ผอ.(กองคลัง)  ส่วนฉบับที่สอง ผมได้เก็บไว้ที่คณะฯ  ไว้ให้หน่วยตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบ  ต่อไปครับ  ดังเอกสารแนบ

   1.รายงานฐานะการเงิน     มิ.ย. 52                      จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

   2.แยกประเภททั่วไป        มิ.ย. 52                      จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

   3.ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย    มิ.ย. 52                      จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

   4.ใบสำคัญทดรองจ่าย     มิ.ย. 52                      จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

   5.ใบแจ้งยอดเงินฝากกระแส มิ.ย. 52                    จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

   6.คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 52                           จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัญชีสหเวชฯความเห็น (0)