ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่นปี 2551

 

                ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  จัดตั้งเมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2543  โดยความร่วมมือระหว่างกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ      และธนาคารออมสิน  ทั้งนี้ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม   ดำเนินการรับฝากเงิน โดยนักเรียนเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงาน มีครูเป็นที่ปรึกษา ผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 8  ปี มีผลการดำเนินงานด้วยดีมาโดยตลอด นักเรียนมีความสนใจในการออมมากขึ้น      ตามนโยบายของทางราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมเพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตแบบพอเพียง ตั้งแต่ปี พ.. 2544  ที่ทางธนาคารออมสินมีการมอบรางวัลการส่งเสริมการออมดีเด่นนั้น ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้รับรางวัลการออมดีเด่น ทุกปี จำนวน 7  ครั้ง สำหรับในปี พ..2551 ธนาคารออมสิน ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาใหม่     โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานจากสัดส่วนการมีบัญชีเงินฝาก    กับจำนวนนักเรียน     และสัดส่วนการฝากเงิน สัดส่วนการถอนเงิน     ผลการดำเนินงานของธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม    มียอดเงินฝากทั้งสิ้นถึงเดือนตุลาคม 2551    จำนวน  2,518,138.69   บาท จำนวนบัญชีเงินฝาก 2,721  บัญชี  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการได้คะแนน อัตราสัดส่วน 41.2  ได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น ประเภทชมเชย  ได้รับเงินรางวัล  20,000  บาท

                นอกจากนี้ในปีนี้ทางโรงเรียนยังได้รับรางวัลโครงการออมทรัพย์อย่างสร้างสรรค์ รวมพลังลดโลกร้อน อีก 1 รางวัล โดยมีนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการจำนวน 5  คน คือ เด็กหญิงกัญญาพัชร

เสียงสุขสันติ  เด็กหญิงศตกมล  ศรีเริงหล้า  เด็กหญิงภรรณิพา  ตัณศุภเจริญโชค  เด็กหญิงสิทธิณี อินแก้ว  เด็กหญิงคุณาทัย  วรรณเหวก  ได้รับเงินรางวัล  5,000  บาท

ธนาคารรับรางงวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่น