บนเส้นทางการเรียนรู้ชีวิตการทำงาน..จากมุมมองของ World Café

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พัฒนางานในหน้าที่ตราบที่ยังมีลมหายใจให้ดีที่สุด..เพื่อประโยชน์สุขของชาติอันเป็นที่รักยิ่ง

 

 

บนเส้นทางการเรียนรู้ชีวิตการทำงาน

จากมุมมองของ World Café

ข้อหนึ่ง...แรงบันดาลใจที่ทำให้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจอย่างเต็มที่ที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ในการทำงาน พร้อมสิ่งได้ทำเพื่อได้ความรู้ 

(๑) หนึ่งแรงบันดาลใจที่มีความหมายสูงสุด..

ด้วยมุ่งมั่นงานนั้นหรือคือ ..ชีวิต..

ด้วยมีจิตโอบเอื้อเพื่อการศึกษา

คุณธรรมนิเทศ..น้อมนำมา

จึงก้าวหน้าตามรอย “พ่อแห่งแผ่นดิน"

จะยึดมั่นปณิธานที่ตั้งไว้

ยิ้ม ประนม ก้ม ไหว้ ไม่ทุศีล

ขับขานถ้อยมธุรสเป็นอาจิณ

เป็น "ผู้ให้" ชนทั่วถิ่นทุกเวลา


ข้าพระพุทธเจ้าขอปฏิญาณว่า

ข้อ ๑ จะเป็นผู้นำในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเพื่อสนองพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้อ ๒ จะร่วมกับสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องรณรงค์แก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง

ข้อ ๓ จะส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนด้วยการใช้สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทยโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้อ ๔ จะเสริมสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างกว้างขวาง

ข้อ ๕ จะปกป้องและเชิดชูภาษาไทยไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติตลอดไป

ข้อ  ๖ จะปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท

           ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

               วัชราภรณ์ วัตรสุข

 

หนึ่งแรงบันดาลใจด้วยคำปฏิญาณตนที่ได้ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ตามรอยพระยุคลบาท : ครูของแผ่นดิน"

สิ่งที่ทำให้ได้องค์ความรู้มา จนฝังแน่นในตัวตน

.. มุ่งมั่น    หมั่นเพียร    ใส่"ใจ"ลงไปในทุกงานที่ทำ..

ได้นำเสนอที่นี่ และที่นี่ และที่นี่อีกค่ะ..

 

ข้อสอง..เครื่องมือ/วิธีแสวงหาและรวบรวมองค์ความรู้/การบริหารจัดการความรู้ เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

(๒) จากกระบวนกรสู่วิสัยทัศน์..

คุณภาพสังคมไทย

 

คุณภาพผู้เรียนอ่านออก  คิดเป็น  เขียนได้

 

คุณภาพการจัดการเรียนรู้

 

คุณภาพของครู

 

วิธีปฏิบัติริเริ่มสร้างสรรค์และประยุกต์ใหม่

         ในกระบวนกรกัลยาณมิตรนิเทศ  เป็นวิธีปฏิบัติที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์และประยุกต์ใหม่ โดยใช้คุณธรรมนิเทศ ๕ เรื่องการพัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน การคิด การเขียนและการสร้างนิสัยรักการอ่าน  ผู้เขียนได้ประยุกต์ ๓ ขั้นตอนของศาสตราจารย์สุมน  อมรวิวัฒน์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  จนเป็นภาพของตนเองที่ปรากฏต่อสถานศึกษา ผู้รับการนิเทศ และองค์กร ดังนี้

      ขั้นตอนที่ ๑    สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กับผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ครูผู้สอนผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันแจ้งจุดมุ่งหมาย กำหนดแผนงาน แนะนำ สาธิต ฝึกปฏิบัติ ทำแผนการจัดการเรียนรู้  ผลิตสื่อ ให้เทคนิควิธีการทำงาน และจัดทำแผนการนิเทศ ฯลฯ

      ขั้นตอนที่ ๒   แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ทำได้จริง กับผู้รับการนิเทศ  ที่เน้นการสร้าง "เครือข่าย"  ได้แก่ ครูเครือข่าย ผู้บริหารเครือข่าย ศึกษานิเทศก์เครือข่าย ทดลองปฏิบัติจริง   ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ให้เอกสาร/สื่อ ให้คำปรึกษา แนะนำ ครูผู้สอน/สถานศึกษาขยายเครือข่ายกว้างขึ้น

     ขั้นตอนที่ ๓    ติดต่อสื่อสารสม่ำเสมอ ด้วยการเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง ช่วยกันแก้ปัญหาและให้กำลังใจ 

เงื่อนไขแห่งความสำเร็จคือ

     (๑) จิตอาสา

          (๒) ไม่เน้นปริมาณ

               (๓) สานพลังสามัคคี

                    (๔) ทำงานเป็นทีม : ร่วมคิดร่วมทำ

                         (๕) ด้วย "กัลยาณมิตร"

                   พร้อมกำหนดปณิธาณในการทำงาน

                                                   มุ่งพัฒนาครูและผู้บริหารสู่คุณภาพผู้เรียน

                                           เพียรหาส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

                                          ใช้คุณธรรมนิเทศด้วยกัลยาณมิตร

                                           พิชิตปัญหาและพัฒนางานด้วยการวิจัย

                                (อาจเป็น"วิสัยทัศน์" ด้วยก็ได้เมื่อมีคนถามค่ะ..)

 

ข้อสาม...สิ่งที่ได้ทำเป็นสิ่งแรกหลังจากร่วมงาน(ผู้เขียนไม่ได้ร่วมงานแต่ก็ติดตามและได้ดำเนินการ)เพื่อให้องค์กรเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ หรือการใช้เครื่องมือ หรือมีการบริหารความรู้ที่ดี อย่างที่ใฝ่ฝันไว้

 

(๓) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้..

ด้วยการ ..

เปิด "บ้านศน.อ้วน"  

  นิเทศออนไลน์ที่ GOTOKNOW 

เปิดคลินิกเพื่อใจเพื่อนครู ที่นี่ค่ะ

บอกกล่าวเล่าขานการพัฒนางานด้วยการวิจัย ที่นี่ค่ะ

สร้างเครือข่ายผู้รักภาษาไทยภาษาชาติ ที่นี่ค่ะ 

แบ่งปันน้ำใจ..เพื่อครูภาษาไทยที่รัก ที่นี่ค่ะและอีกหลายๆที่ค่ะ

สร้างเครือข่ายผู้รักการอ่าน ที่นี่คะ..และอีกหลายๆที่เช่นกันค่ะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ

แบ่งปันองค์ความรู้แก่เพื่อนๆที่สนใจ

 

พัฒนางานในหน้าที่ตราบที่ยังมีลมหายใจให้ดีที่สุด..

เพื่อประโยชน์สุขของชาติอันเป็นที่รักยิ่ง

 

 

ขอบคุณ GOTOKNOW ที่น่ารัก

ได้ประจักษ์กระจ่างในฤทัยฉัน

อีกเพื่อนพ้องน้องพี่(ต่าง)ชื่นชีวัน

น้องอาร์มนั้น PR ดี..พี่พี่ชม

ขอบคุณดร.ธวัชชัย-ดร.จันทวรรณ-และน้องๆทีมงานที่น่ารักทุกท่านค่ะ

เข้มแข็งมากค่ะ..สร้างสรรค์วิธีการที่ทำให้สังคม GTK คึกคักขึ้น

เป็นหนึ่งกำลังใจเสมอค่ะ

ด้วยรัก..

                                                                                                           

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าขานการศึกษาไทยความเห็น (18)

มีกำลังใจดีๆในการทำงานนะคะ  พี่ศน.อ้วน

เคารพเสมอค่ะ  แวะมาทักทาย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  • ขอเป็นกำลังใจในการลุ้นเสื้อ  GotoKnow ot8t
  • อ่านบันทึกแล้วได้ความรู้ไปด้วยมากมาย
  • ดูแลสุขภาพนะคะน้อง
เขียนเมื่อ 

เมื่อเราคิดที่จะกระทำก็เท่ากับเราก้าวสู่ประตูวิถีแห่งความสำเร็จแล้วขอรับ

ธรรมะยามเช้าขอรับศน.อ้วน....

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน้องสายธารค่ะ..มอบกำลังใจกลับย้อนร้อยเท่าทวีคูณ

น่ารักเสมอ..น้องสาวคนดีผู้มากน้ำใจ

ที่มาพร้อมความสวยของดอกไม้และความงามของวลีทุกครั้งของการเดินทาง

 

 

เขียนเมื่อ 

พี่คิมขา..

ไม่ได้ทักทายหลายเพลา..สบายดีนะคะ

น้องเพิ่งจัดกิจกรรมการเขียนบทร้อยกรองของ "ยุวกวีศรีนครพิงค์" เสร็จสิ้นค่ะ..

เด็กๆสนุกสนานในการเรียนรู้..ด้วยการเสริมแรงของวิทยากร ทั้งคะแนนและของรางวัล  ..TOP TEN.. TOP FIVE

ช่วยยืนยันทฤษฎีการเสริมแรงได้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น

จากกิจกรรมนี้เช่นกัน..ทำให้มองว่า "การเสริมแรง" ใช้ได้ผลทั้งเด็กและผู้ใหญ่..เจ้าค่ะ

อิอิ..

เขียนเมื่อ 

เรียนพี่คิมอีกนิดค่ะ..

หากมองเพื่อ  "การแตกหน่อต่อยอด" ..นับได้ว่าเป็นความสำเร็จที่งดงามของทีมงาน GTK  ค่ะ

เขียนเมื่อ 

นมัสการท่านอาจารย์ธรรมฐิตด้วยความเคารพค่ะ..

ไม่ได้เข้ามาท่องเที่ยวหลายเพลา..

สุขใจยิ่งค่ะ..ที่ท่านเปลี่ยนภาพแล้ว

แม้ว่าจะเป็นคนมองชีวิตไม่ลึก  แต่รู้สึกเป็นห่วงเด็กๆที่รักเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ค่อนข้างจะเดินบนเส้นทางนี้ด้วยตนเอง  ..คงเป็นผู้เฒ่าที่ห่วงไปทุกเรื่องค่ะท่าน..

กราบขอบคุณ.ในคำดีของชีวิตค่ะ

ก่อให้เกิดพลังฮึกเหิมอยากทำดีอีกต่อไปมากมายค่ะ..

เขียนเมื่อ 

ได้ไปแอบอ่าน "เด็กชายใหม่รักหมู่" ที่ ศน.อ้วน นำเสนอแล้ว เกิดความบันดาลใจ ใคร่ฝากคำกลอนสำนวนใหม่ คือ "เด็กหญิงอ้วนรักอ่าน" ดังนี้...

...

เด็กหญิงอ้วนรักอ่านขยันยิ่ง

อ่านความจริงจดจำเก็บความหมาย

อ่านความนึกความคิดที่แยบคาย

แล้วแจกจ่ายแบ่งปันแก่พี่น้อง

เด็กหญิงอ้วนอิ่มใจหน้าใสสวย

จึงร่ำรวยความรักจากเพื่อนผอง

อ่านหนังสืออ่านชีวิตเพ่งพิศมอง

พบทางทองส่องวิถียิ่งปรีดา

เด็กหญิงอ้วนชวนเด็กเยาวชน

ให้ทุกคนรักอ่านสุขหรรษา

อ่านเอารสเอาเรื่องเมืองอักษรา

แล้วนำพาความรัก...ผลิรักนิรันดร์

...

ทุ่งสักอาศรม

เขียนเมื่อ 
  • ชื่นชมกับการสร้างบ้านเรียนรู้ร่วมกันที่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานค่ะ
  • พาหลานมาเรียนรู้ "รักษ์ภาษา" ค่ะ
  • เป็นกำลังให้เสมอนะคะ  เหนื่อย หนัก ยังมีรักที่นี่ค่ะ
เขียนเมื่อ 

แวะมาอ่านด้วยคน

เขียนเมื่อ 

น้อมกราบครูกานท์ค่ะ..

ครูขา..

ครูทำให้หนูยิ้มทั้งน้ำตา..ตั้งแต่เริ่มอ่านค่ะ

  "เด็กหญิงอ้วน  รักอ่าน" 

เด็กหญิงอ้วนรักอ่านขยันยิ่ง

อ่านความจริงจดจำเก็บความหมาย

อ่านความนึกความคิดที่แยบคาย

แล้วแจกจ่ายแบ่งปันแก่พี่น้อง

เด็กหญิงอ้วนอิ่มใจหน้าใสสวย

จึงร่ำรวยความรักจากเพื่อนผอง

อ่านหนังสืออ่านชีวิตเพ่งพิศมอง

พบทางทองส่องวิถียิ่งปรีดา

เด็กหญิงอ้วนชวนเด็กเยาวชน

ให้ทุกคนรักอ่านสุขหรรษา

อ่านเอารสเอาเรื่องเมืองอักษรา

แล้วนำพาความรัก...ผลิรักนิรันดร์

หนูขออนุญาตนำคำกลอนสำนวนใหม่จากรักของครู จัดทำเป็นหนังสือภาพนะคะ..เล่มเล็กๆ  ที่แสนยิ่งใหญ่ในความรู้สึกนึกคิดของหนู

..ภาษาของครูงดงามที่สุดค่ะ..

หนูขอก้มกราบครูงามๆ ด้วยดวงใจที่เคารพยิ่งค่ะ

ศน.อ้วนค่ะ..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..น้องศิลา สาวสวยคนเก่ง

พี่อ้วนขอบคุณมากค่ะ..ในน้ำใจรัก..กำลังใจและความเป็นห่วง

ขอบคุณๆมากค่ะ..

แล้วพี่อ้วนจะแวะไปคุยด้วยนะคะ..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ..คุณตานีมากค่ะที่กรุณาแวะมาอ่าน

เขียนเมื่อ 

อิ่มค่ะ เต็มอิ่มจริงๆ

เขียนเมื่อ 

.....อึ้ง ค่ะ อึ้ง....ไม่เคยเข้ามาค่ะ....อ่านแล้วไม่ผิดหวังค่ะ...ขอสมัครเป็นแฟนคลับได้มั้ยค่ะ จะเข้ามาติดตามอ่านบทความค่ะ ขอแนะนำตัวนิดนึงค่ะ ชื่อครูนก เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษ อยู่ที่อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลยค่ะ ขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจกับ ศน.อ้วนน่ะค่ะ ถึงแม้จะไม่ใช่ครูภาษาไทย เป็นครูภาษาอังกฤษก็จริง แต่คุณพ่อเป็นคุณครูภาษาไทย เจ้าค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ ครูนก

             คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

เขียนเมื่อ 

ของคุณน้องสี่ซี่มากค่ะ..

พี่อ้วนยิ้มแก้มป่องเล้ย..น้องคนสวยทีมงานมาเยี่ยม

ดีใจๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ..คุณครูนกมากค่ะ

  • ดีใจมากค่ะ..สำหรับ "มิตรภาพ" ที่แสนงามของครูนก
  • ยินดีค่ะ..ยินดีเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง แม้ไม่ใช่สาขาเดียวกัน
  • แต่เป้าหมายของเรา คือเด็กและเยาวชนเช่นกัน
  • แวะมาอีกนะคะ..

มาแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล ขอให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นค่ะ

หมายเลขบันทึก

276275

เขียน

14 Jul 2009 @ 05:29
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 21:04
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 18, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง