วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2549  เวลา 14.00 น. ห้องประชุม 5 ตึก 1
วาระการประชุม
วาระที่ 1       นำเสนอ Case MM case โดย พญ.ศุภรัตน์
                   นำเสนอ dead case โดย นพ.วิโรจน์
                   รายละเอียดได้บันทึกไว้โดย เลขานุการ PCT

วาระที่ 2       นพ.วิศิษฏ์  แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการพยายามให้พยาบาลมีส่วนร่วม, การชักชวนแผนกอื่น เช่น  Counsellors , Nutrition, Pharmacist ให้มีส่วนร่วม โดยแจ้งวาระให้เลขานุการ PCT MED ทราบก่อน เพื่อเวียนวาระประชุมก่อนการประชุม

วาระที่ 3       นพ.วิศิษฏ์  แจ้งให้ทราบกิจกรรม PCT MED ครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค. 49 จะให้พยาบาลพูดเรื่อง VAP, CPIS, และการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ต้องใส่ ET tube on respirator โดยจะเชิญ พญ.นาฏพธู เข้ามาให้ comment

วาระที่ 4        นพ.วิศิษฏ์  แจ้งให้ทราบเรื่องการสื่อสารกิจกรรมของ PCT MED ให้แก่ผู้บริหารผ่านทาง  www.gotoknow.org/pctmedbi   เพื่อใช้เป็นเวทีรับฟังความเห็นเพิ่มเติม และใช้เป็น monitor  ตัวชี้วัดความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ

โดย นพ.วิศิษฏ์  ประสิทธิศิริกุล