นักเรียนและครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคมได้ดำนินการจำหน่ายน้ำอัดลมให้กับงานบุญประจำปีวัดถ้ำพวง ซึ่งเป็นวัดประจำอำเภอส่องดาว ในวันที่ 11-13  พฤษภาคม 2549 และเป็นประเพณีอันดีงามของชาวส่องดาววิทยาคมถือปฏิบัติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2523-ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะเป็นรายได้เพียงเล็กน้อย...มอบให้กับวัด การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีส่วนช่วยฝึกให้นักเรียนรู้จักเสียสละ มีความซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีม..และจะดำเนินการสืบสานความดีนี้ตลอดไป