สวัสดีครับ สมาชิกชุมชนสหเวชฯ ทุกคน และสมาชิกของแต่ละชุมชน เนื่องจากวันนี้ผมก็ได้มีเวลาได้เขียนบล็อกอีกครับ หลังจากที่เว้นวรรค พอสมควร เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2549 ทางคณะสหเวชฯ ได้มีการทดสอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ ซึ่งในการทดสอบครั้งนี้   1.  ผมได้มีความคาดหวังว่า คะแนนที่ผมได้สอบมาแล้วนั้น จะออกมาได้คะแนนที่ปานกลาง เพราะว่าบางเรื่องผมก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพมากนัก

                    2.  ความคาดหวังที่ได้มากในครั้งนี้ ผมได้รู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม และได้ทราบว่าดัชนีของแต่ละดัชนีมีอะไรบ้าง

                    3.  ความคาดหวังที่ได้น้อยในครั้งนี้  ความคาดหวังของผมที่ได้น้อยอาจจะมีไม่มากนัก ก็คงจะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจมากกว่า

                    4.  เมื่อผมได้ทำการทดสอบมาแล้วในครั้งนี้ ผมก็จะนำความรู้ที่ได้จากการทดสอบมาหาความรู้เพิ่มเติม  และหาทางแก้ไขในส่วนตรงที่ไม่เข้าใจ