AAR จากการประชุมวิชาการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดในอนาคต โดย อาจารย์กนกพร อุณเอกลาภ

นิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2549 จัดขึ้นโดยคณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่   อาจารย์กนกพร  ได้ นำกลับมาเขียน AAR  โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 

1.ความคาดหวัง/เป้าหมาย หรือความมุ่งหมายก่อนเข้าร่วมประชุม คือ ทราบวิธีการออกกำลังกายตาม Concept ของ Pilates และการประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย

2.สิ่งที่ได้รับ(เกินกว่าเป้าหมาย และ/หรือ ต่ำกว่าเป้าหมาย คือ (2.1) ได้ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ สถาปนา 10 ปี คณะสหเวชศาสตร์ มน. (2.2) ได้รายชื่อโรงพยาบาลใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยได้รับข่าวสารของ มน.

3.สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ วิธีการออกกำลังกายแบบ Pilates และการนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย

4. หลังจากการประชุม สิ่งที่จะกลับมาทำหรือปรับปรุงพัฒนา คือ นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน รักษาและฟื้นฟูสภาพให้แก่ผู้ป่วย  รวมทั้งนำมาถ่ายทอดสอดแทรกในการเรียนการสอน และถ่ายทอดให้คณาจารย์+นักกายภาพบำบัดในภาควิชา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานบุคคลสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • ตั้งใจบันทึก AAR ของผู้ไปเข้าร่วมประชุมดีครับ