เมื่อวาน (15 พฤษภาคม 49) ตอนเที่ยง ผมนัดประชุมสำนักงานหลายคนตื่นเต้นกับการนัดประชุมรอบนี้ครับ เพราะผมแจ้งว่าจะมีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดยให้ไปเตรียมตัวกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีวันหยุดหลายวัน

    อีกสาเหตุหนึ่งคือ ผมแจ้งว่าจะมีรางวัลให้สำหรับผู้ที่ทำคะแนนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในครั้งนี้ได้ดีที่สุด โดยรางวัลเป็นเสื้อคอปกสีเหลืองมีตราฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของในหลวง รางวัลเป็นเงินสดสำหรับค่าเสื้อ เพราะผมไม่รู้ว่าใครจะทำได้คะแนนสูงที่สุด

    สถานที่เตรียมทดสอบ ตอนแรกได้ขอใช้ห้องประชุม 1 แต่ไม่ว่าง จึงย้ายไปใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะสหเวชศาสตร์ เวลาช้าไปเล็กน้อยกว่าจะพร้อมเพรียง เป็นเรื่องปกติครับ เมื่อมากันเกือบครบผมได้แจกข้อสอบที่ผมเตรียมมา เป็นแบบอัตนัยและปรนัย 

    บรรยากาศในการสอบเป็นแบบสบายเป็นกันเอง ผมอธิบายให้ทุกคนทราบว่า สำหรับผู้ที่จะได้รับรางวัล จะต้องไม่เป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงในการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ ซึ่งถือว่าจะต้องรู้เรื่องในการประกันคุณภาพดีอยู่แล้ว รางวัลจะให้สำหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพเท่าไร

   
   

     การสอบไม่ได้มีการกำหนดเวลาตายตัว เพียงแต่ดูตามความเหมาะสม คนที่ส่งข้อสอบเป็นคนแรก คือ คุณอรชร พุ่มเมือง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คนสุดท้ายที่ส่งข้อสอบคือ คุณจักรพงศ์ แสงจักร์ ผมสังเกตเห็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการสอบมากคือ คุณเกษม พิทักษ์สืบสกุล คุณจักรพงศ์ แสงจักร์ และคุณสำเริง ฟากฟื้น

      หลังจากที่ทุกคนทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมได้แจกข้อสอบให้สลับกันตรวจ และเฉลยคำตอบ หลายคนตื่นเต้นกับคำเฉลย หลังจากนั้นผมเก็บรวบรวมแล้วดูว่าใครได้คะแนนสูงที่สุดในการทดสอบครั้งนี้ มี 2 คนครับได้คะแนนเท่ากัน คือ คุณสริตา เถาลอย และคุณอรชร พุ่มเมือง ผมได้พิจารณาแล้วให้คุณอรชร พุ่มเมือง เป็นผู้ได้รับรางวัล เพราะคุณสริตา เถาลอย รับผิดชอบงานประกันคุณภาพอยู่แล้ว  ผมตรวจดูข้อสอบในส่วนที่ 2 เป็นการเติมคำ มีหลายคนที่ไม่ตอบคำถาม จึงพิจารณารางวัลเพิ่มเติมให้อีก 1 รางวัล สำหรับผู้ตอบคำถามได้ถูกต้องหรือใกล้เคียง คนที่ตอบคำถามได้ใกล้เคียงที่สุดคือ คุณวายุส์ แก้วฉิม เพราะทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

       ผมเก็บข้อสอบทั้งหมดแล้วมาจัดกลุ่มตามลำดับคะแนนได้ 3 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มีคะแนนอยู่ในระดับดี มีทั้งหมด 4 คน ที่น่าแปลกใจว่า 1 ใน 4 คนนี้มีบุคลากรใหม่รวมอยู่ด้วย 1 คน คือ คุณสมภพ อังศุเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผมถามว่าได้เตรียมตัวมาอย่างไรบ้าง เขาตอบว่า ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำเว็ปไซด์การประกันคุณภาพ และดูมาผ่านบ้าง ๆ ทำให้ทำคะแนนได้ในระดับดี
  • กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง มีทั้งหมด 8 คน มีทั้งบุคลากรใหม่และเก่า
  • กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ มีทั้งหมด 10 คน สังเกตดูแล้ว คือบุคลากรที่ไม่ได้รับผิดชอบในงานประกันคุณภาพโดยตรง
  • กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มที่ไม่ได้มาเข้าร่วมทดสอบ มีทั้งหมด 3 คน ส่วนใหญรู้เรื่องงานประกันคุณภาพเป็นอย่างดีแล้ว

    จากการประเมินดังกล่าว ทำให้ผมสามารถที่จะแบ่งปันความรู้แบบบอย ๆ ให้แต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง ความคาดหวังของแต่ละคนต่างกัน บางคนต้องการเพียงเรื่องการจัดเก็บเอกสาร บางคนต้องการรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด บางคนต้องการรู้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกันตนเอง

    หลังจากประชุมสำนักงานเสร็จ ผมได้ให้ทุกคนทำ AAR  เพื่อเรียนรู้หลังการทดสอบของแต่ละคน

                      AAR :บางส่วนของผู้ที่เข้าร่วมประเมินความรู้ QA
     
 AAR : คุณสริตา  AAR : คุณกมลพร  AAR : คุณสำเริง
     

                                                                                                         บอย

                                                                           ชุมชนสำนักงานเลขานุการ