AAR การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ

sarita
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บุคลากรหลายๆ ท่านก็มีความรู้ด้านประกัน

AAR การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ
      เมื่อวันที่ 15 พ.ค.49 สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดประชุม

หน่วยงานประจำเดือนพฤษภาคม 2549 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือการ

ดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน โดยครั้งนี้ท่านเลขานุการ (คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์)

ได้เริ่มการประชุมโดยการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักงาน

เลขานุการ และได้แอบบอกว่าถ้าดิฉันทำคะแนนได้มากที่สุดก็จะไม่ได้รางวัลเพราะถือว่าทำ

งานด้านนี้อยู่

เป้าหมายในการเข้าร่วมทดสอบครั้งนี้ของดิฉัน
- เพื่อได้รับความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

สิ่งที่ได้ตามความคาดหวังในการทดสอบครั้งนี้
- ได้รับรู้ว่ามีบุคลากรหลายๆ ท่านก็มีความรู้ด้านประกันและสามารถทำคะแนนได้สูงพอ

สมควร อันเนื่องมาจากบุคลากรมีความรู้ทางด้านประกันเพิ่มมากขึ้นนั้นเอง

สิ่งที่จะกลับไปทำหลังจากการทดสอบครั้งนี้
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ARU~Councilความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • เยาว์เป็นตัวคูณ ในเรื่อง QA ให้กับสำนักงานเลขานุการได้เป็นอย่างดี ช่วยกันครับ