AAR จากการประชุม เรื่อง ทิศทางการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดในอนาคต โดย ผศ.ปนดา เตชทรัพย์อมร

นิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สรุปผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน  โดย ผศ.ปนดา   เตชทรัพย์อมร   จาการประชุมวิชาการ ประจำปี 2549  เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดในอนาคต"

1. ความคาดหวัง/เป้าหมายหรือความมุงหมายก่อนเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ในครั้งนี้ คือ  (1.1)- ได้รับทราบเกี่ยวกับทศทางการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดและบทบาทของสภาวิชาชีพกายภาพบำบัด (1.2)ได้ความรู้และทเคนิคในการตรวจประเมินและการรักษาผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อโดยนำความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์มาประยุกต์

2.สิ่งที่ได้รับเกินกว่าเป้าหมาย  คือ ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการนำธรรมะมาปฏิบัติในการทำงานกับวิทยากรซึ่งเป็นพระภิกษุ ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานกายภาพบำบัดเป็นอย่างดี  ซึ่งสามารถนำความรู้ดังกล่าวกลับมาถ่ายทอดกับเพื่อนร่วมงานและสอนนิสิตได้ชัดเจนขึ้น

3.สิ่งที่ได้รับต่ำกว่าเป้าหมาย คือ การฝึกปฏิบัติในการตรวจประเมินและรักษาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อยังไม่ค่อยมี Evidence Based Support แต่เป็นประสบการณ์ของวิทยากรล้วนๆ ซึ่งทำให้ไม่ทราบ reference ที่เป็น evidence based ในการนำกลับมาสืบค้นเพิ่มเติม 

4.สิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่ได้รับแตกต่างกัน เนื่องจาก มีเวลาฝึกปฏิบัติน้อยมาก

5.สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ของกระดูกสันหลังส่วนเอว,อก และคอ มีความเชื่อมโยงกัน

6.หลังจากการอบรม  สิ่งที่จะกลับมาทำ หรือ ปรับปรุงพัฒนา คือ (6.1) นำความรู้และเทคนิคที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์เพื่อให้เกิดความชำนาญและประสบการณ์มากขึ้น(6.2) สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เพื่อทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานบุคคลสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)