สพท.อด.3  กำหนดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3  ในวันที่  29  พฤษภาคม  2549  ณ ห้องประชุมโรงแรมอุดรโฮเต็ล  และวันที่  30 - 31 พฤษภาคม 2549  ที่จังหวัดหนองคาย  โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ได้ศึกษารายละเอียดระเบียบวาระการประชุมที่ WWW.udonthani3.net  หากมีปัญหา ให้ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0- 4226-1156