ขอขอบคุณ

ร่วมแรง ร่วมใจ

ตามที่งานบริการสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 นั้น การดำเนินงานสามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่าน งานบริการสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

                                                    ตารางมอบหมายภารกิจ

                              โครงการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคคลทั่วไป

                                                    วันที่ 28 เมษายน 2549

                                         ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 ศูนย์บริการวิชาการ

             ชื่อ - สกุล

ภารกิจ

หมายเหตุ

1. นายประภาพรณ์ ขันชัย - กำกับและติดตามการฝึกอบรมให้เป็นไปตามนโยบาย 1. ผู้รับผิดชอบตามภารกิจหากไม่อยู่ขอให้มอบหมายผู้ปฏิบัติแทนเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านหัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ
2. นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล

- ประสานงานรับ - ส่งวิทยากร

- จัดทำรายงานสรุปผลการอบรม

2. ขอให้บุคลากรปฏิบัติตามภารกิจวันที่ 28 เม.ย.49 เริ่มเวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.

3.1 นางสาวสิรินธร วงษ์ชาลี

3.2 นางสาวอุมาพร  ปาลสาร

3.3 นางสาววันเพ็ญ เหล่าวงษา

- พิธีกรดำเนินรายการ

- จัดเตรียมใบลงทะเบียน

- ลงทะเบียน

- ต้อนรับวิทยากร

- ประสานเรื่องอาหารผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

 
4. นางสาวพนิตา  นามพิกุล

- จัดเตรียมแบบประเมิน

- แจกแบบประเมิน

- สรุปผลการประเมิน

 

5.1 นายกฤษฎา  ศรีวะรมย์

5.2 นายชาลี พรหมอินทร์

(นายชาลี วิชาพล) 
  นักศึกษาฝึกงาน

- ถ่ายภาพกิจกรรมเป็น Shot

- ถ่ายภาพนิ่ง

- เปิดและปิดห้องประชุม

- ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

- Computer

- ประสานขอไฟล์ Presentation และเตรียมเสนอ

 
6. นางรชตวรรณ  พรมภักดี - เตรียมเอกสารการเงินและขออนุมัติเบิกจ่าย  
7. นางประคอง  เชียงนางาม

- จัดหาพัสดุเมื่อได้รบใบจัดหาเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการด้านเอกสารเบิกจ่ายพัสดุ

 

 

                                                                           (นายพิชัย เล่งพานิชย์)

                                                                  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ความเห็น (2)

สิรินธร
IP: xxx.151.140.121
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณน้องโยนะคะ ที่ไว้วางใจให้เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ยินดีช่วยงานเสมอค่ะ ขอให้บอกแล้วกันนะคะ
นิภาพรรณ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
          เช่นกันค่ะและขอชื่นชมคุณสิรินธรที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะการใช้คำพูดที่ฉะฉาน นุ่มนวล ไพเราะ  หากได้รับการสนับสนุนและพัฒนาการเป็นพิธีกร ศูนย์บริการวิชาการอาจมีพิธีกรสาวสวยที่เก่งและมีความสามารถอีกท่านหนึ่งก็เป็นได้