หัวใจสำคัญของการจัดการความรู้ของคนในองค์กร เพื่อจัดการความรู้นำไปสู่การปฏิบัติได้จนประสบความสำเร็จ  ก็คือ บุคลากรในองค์กร  ทำอย่างไรที่จะทำให้บุคลากรตระหนัก  และ  ร่วมใจ  ร่วมแรง  ร่วมแสดง  และร่วมชื่นชม

บทบาทของนักจัดความรู้ด้าน IT  คือ การประสานและการทำเป็นตัวอย่าง 

สำหรับองค์กรนำร่อง ควรจะต้องดำเนินการเป็นตัวอย่างและต้นแบบ  พบปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ และเผยแพร่