แนวทางการดำเนินงานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แนวทางการดำเนินงานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

แนวทางการดำเนินงานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ระบบกองทุน กรอ. เป็นระบบที่จะช่วยให้ผู้ที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าเรียนมีโอกาสได้เรียน โดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน ระบบดังกล่าวครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเงินกู้ และการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ยากจน ดังนี้

Ø ผู้ที่มีสิทธิขอกู้เงิน กรอ.

ในปีการศึกษา 2549 นักศึกษาที่มีสิทธิขอกู้เงินจากกองทุน กรอ. ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย เว้นแต่เป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในประเทศไทยตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

2) เป็นนิสิตนักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด และเข้าศึกษาเป็นปีแรกของหลักสูตร

3) กรณีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่าหนึ่งหลักสูตรในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ตาม มีสิทธิกู้เงิน กรอ. ได้เพียงหลักสูตรเดียว

Ø  ระดับการศึกษาและการจัดหลักสูตร

1) ระดับการศึกษา

- การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

- การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

2) การจัดหลักสูตร

ครอบคลุมการจัดหลักสูตรทุกประเภท ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรพิเศษและหลักสูตรต่อเนื่อง

สำหรับปีการศึกษาต่อไป ผู้มีสิทธิขอกู้เงิน กรอ. จะค่อย ๆ ขยายไปในชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 ตามลำดับ ส่วนนักศึกษาเก่าที่เคยกู้เงิน กยศ. อยู่เดิม ยังคงให้เงินกู้ กยศ. ต่อไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือออกจากระบบการศึกษา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุน กยศ. กำหนด สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์ขอรับเงินกู้ กรอ. สามารถชำระค่าเล่าเรียนเป็นเงินสดได้ทันที

Ø  สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ กรอ. ได้แก่

1) สถาบันการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน วิทยาลัยชุมชน

2) สถาบันการศึกษาในกระทรวง หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Ø จำนวนเงินกู้ กรอ. ในปีการศึกษา 2549

ผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หลักสูตรปกติและหลักสูตรต่อเนื่อง (โครงการปกติ) สามารถกู้เงินจากกองทุน กรอ. เพื่อชำระค่าเล่าเรียนได้เต็มจำนวนตามที่แต่ละสถาบันเรียกเก็บ

ผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หลักสูตรปกติและหลักสูตรต่อเนื่อง (โครงการพิเศษ)และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หลักสูตรปกติและหลักสูตรต่อเนื่อง (โครงการปกติและโครงการพิเศษ)สามารถกู้เงินจากกองทุน กรอ. เพื่อชำระค่าเล่าเรียนได้ไม่เกินเพดานค่าเล่าเรียนมาตรฐานที่รัฐกำหนด

เพดานอัตราค่าเล่าเรียนสูงสุดที่นิสิต นักศึกษา ระดับ ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

และปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สามารถกู้เงินจากกองทุน กรอ.

อ้างอิงจาก  http://www.icl.or.th/news.php#

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Managementความเห็น (1)

Teacher
IP: xxx.29.37.21
เขียนเมื่อ 

นักศึกษาสามารถเข้ามาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ