โครงการอบรม FeedSpring และ PlanetMatter ที่ มน.

หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ในช่วงเช้าของวันอบรม และขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ในการเข้ารับฟัง มายังหน่วยประกัน ฯ ก่อนวันอบรมจริง

         หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัด “โครงการอบรม FeedSpring และ PlanetMatter” ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2549 โดยมี ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์ ผู้พัฒนา GotoKnow ให้เกียรติเป็นวิทยากร

         หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ในช่วงเช้าของวันอบรม และขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ในการเข้ารับฟัง มายังหน่วยประกัน ฯ ก่อนวันอบรมจริง (หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ตึก IT ชั้น 6 โทรภายใน 1641 – 44) เพื่อทางหน่วยประกัน ฯ จะได้เตรียมเอกสารไว้ให้กับท่าน รายละเอียดโครงการและกำหนดการเป็นดังนี้


รายละเอียด “โครงการอบรม FeedSpring และ PlanetMatter”
วันอังคารที่  23  พฤษภาคม  2549

1. หลักการและเหตุผล

         ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกในสถาบันการศึกษาทุกแห่งเพื่อให้หน่วยงานได้เกิดการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยในราวเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวรจะรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบสอง ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนมีความน่าเชื่อถือ และถูกต้องมากที่สุด  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา จึงเสนอขอจัด "โครงการอบรม FeedSpring และ PlanetMatter"  นี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

         1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี RSS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ทั่วโลกในการกระจายข่าวสารล่าสุดผ่านทางหน้าเว็บไซต์

         2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ Feed Spring ซึ่งใช้ช่วยในการสร้างไฟล์ RSS สำหรับงานประกันคุณภาพของหน่วยงานได้

         3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการทำให้เว็บไซต์ของหน่วยงานสามารถกระจายข่าวอัตโนมัติได้ด้วยไฟล์ RSS

         4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์และหลักการทำงานของระบบรวบรวมสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ ที่ได้ติดตั้งระบบ PlanetMatter เพื่อรวบรวมไฟล์ RSS จากทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันและอัตเดตข้อมูลได้อัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในไฟล์ RSS จากเว็บไซต์ของหน่วยงานหนึ่งๆ

3. ระยะเวลาดำเนินการ

         วันอังคารที่  23  พฤษภาคม 2549

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ

         รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  QA Staff และ Web Master ของทุกคณะวิชา จำนวน 60 คน

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

         หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

         1. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี RSS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ทั่วโลกในการกระจายข่าวสารล่าสุดผ่านทางหน้าเว็บไซต์

         2. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ FeedSpring ซึ่งใช้ช่วยในการสร้างไฟล์ RSS สำหรับงานประกันคุณภาพของหน่วยงานได้

         3. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการทำให้เว็บไซต์ของหน่วยงานสามารถกระจายข่าวอัตโนมัติได้ด้วยไฟล์ RSS

         4. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์และหลักการทำงานของระบบรวบรวมสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ ที่ได้ติดตั้งระบบ PlanetMatter เพื่อรวบรวมไฟล์ RSS จากทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันและอัตเดตข้อมูลได้อัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในไฟล์ RSS จากเว็บไซต์ของหน่วยงานหนึ่งๆ
 
7. งบประมาณ

         เงินรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร(ประจำปีงบประมาณ 2549) 51,000 บาท

กำหนดการ “โครงการอบรม FeedSpring และ PlanetMatter”
วันอังคารที่  23  พฤษภาคม  2549
ณ  ห้อง Main Conference และห้องคอมพิวเตอร์ 201
ศูนย์บริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  มน.

ช่วงเช้า (08.30 น. – 12.00 น.) ห้อง Main Conference 
         ผู้เข้าร่วมได้แก่ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้าน QA และ Web Master ของทุกคณะวิชา

08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น.     พิธีเปิด และเกริ่นนำ
                             โดย ผศ. ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

09.30 - 10.30 น.     บรรยาย “ก้าวทันเทคโนโลยีบล็อกเพื่อการจัดการความรู้”
                             โดย ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์

10.30 - 10.45 น.     รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.     บรรยาย “GotoKnow.org เวอร์ชั่นสอง ระบบการจัดการความรู้ของไทย”
                             โดย ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์

12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย (13.00 น. – 16.30 น.)  ห้องคอมพิวเตอร์ 201 
         ผู้เข้าร่วมได้แก่ Web Master ของทุกคณะวิชา และ/หรือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้าน QA

13.00 - 14.30 น.     บรรยาย FeedSpring และ PlanetMatter
                             โดย ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์
14.30 - 14.45 น.     รับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.30 น.     การฝึกปฏิบัติ “การสร้างฟีด การนำฟีดขึ้นเว็บ และนำฟีดรวบไว้ที่ Planet”
                             โดย ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (10)

แก้มแหม่ม
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

สนใจมากค่ะ แต่...

  • ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมาย และไม่เกี่ยวข้องการเป็น Web Master หรือ QA คณะฯเลย
  • ที่สำคัญ ความรู้ด้าน Computer ก็แค่หางมด (อิอิ)
  • จะคอยติดตามผ่านจากหน่วยประกันฯต่อไปละกันค่ะ

 

JR_NUQA
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

     ท่านอาจารย์จันทวรรณ ฝากเรียนผู้สนใจทุกท่านว่าในช่วงเช้าที่อาจารย์และอ.ธวัชชัย  จะบรรยายในหัวข้อ “ก้าวทันเทคโนโลยีบล็อกเพื่อการจัดการความรู้”  และ   “GotoKnow.org เวอร์ชั่นสอง ระบบการจัดการความรู้ของไทย”  ไม่จำกัดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้รับผิดชอบ QA และเวปมาสเตอร์ค่ะ  ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ blog และ GotoKnow สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทุกท่านค่ะ  เพียงแต่ขอให้แจ้งมายัง QAU ล่วงหน้าเพื่อจะได้จัดเตรียมเอกสารและที่นั่งเพื่อให้เพียงพอกับผู้ที่สนใจค่ะ
                

สมล้กษณ์
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์วิบูลย์และคุณตูนครับ

  • ผมขอจอง 1 ที่นั่งครับ (ไปร่วม F2 F) ในช่วงเช้า
  • ส่วนช่วงบ่ายนั้นน่าจะให้ผมเข้าร่วมด้วยเพื่อนำมาถ่ายทอดลงบล็อกอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากท่านอาจารย์ JJ แต่งตั้งทางบล็อกให้ผมเป็นประธานฝ่ายเทคนิค (บล็อก) ครับ
  • ขอให้ตอบทางบล็อกนะครับ
JR_NUQA
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

รับทราบ และ ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะอาจารย์

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์วิบูลย์และคุณตูน

  • สนใจฟัง บรรยาย “GotoKnow.org เวอร์ชั่นสอง ระบบการจัดการความรู้ของไทย” โดย ดร.จันทวรรณ  น้อยวรรณ และ ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์ ครับ
  • จะขอฟังด้านหลังห้อง หากมีที่นั่งเหลือครับ


JR_NUQA
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
     ด้วยความยินดีค่ะพี่บอย และหากพี่บอยสนใจที่นั่งด้านหน้าห้อง QAU  ก็ยินดีนะคะ
จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ

นามสกุลต้องเป็น น้อยวัน คะ ต้นตระกูล ชื่อ น้อย กับ ชื่อ วัน คะ :) แต่ถ้าเห็น น้อยสุวรรณ ก็เป็นตระกูลเดียวกันคะ :)

รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ

ปล. เรื่อง บล็อก นั้น ให้ใครเข้าฟังก็ได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่ qa และ webmaster นะคะ และนี่จะเป็นครั้งแรกในการเปิดตัว Gotoknow version 2 ค่ะ :)

รัตน์ทวี อ่อนดีกุล
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์จันทวรรณที่เคารพค่ะ

แก้ไขคำผิดเรียบร้อยแล้ว ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ เนื่องจากบันทึกนี้ได้พิมพ์ไว้ให้ท่านอาจารย์วิบูลย์ และไม่ทันได้ตรวจทานให้ดีเสียก่อน ต้องขออภัยมากจริง ๆ ค่ะ (ทั้งที่พิมพ์ชื่อของอาจารย์อยู่บ่อย ๆ แล้วเชียว) ..

 

แก้มแหม่ม
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

น้องตูน/น้องโอคะ พี่ขอสมัครช่วงเช้า 1 ที่ค่ะ ด้านหลังๆ ติดกับพี่บอยก็ดีค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รัตน์ทวี อ่อนดีกุล
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เรียนพี่แก้มแหม่ม .. รับทราบค่ะ เดี๋ยวน้อง ๆ จัดให้ นั่งหน้าก็ได้นะคะ  ช่วงเช้าไม่จำกัด เปิดกว้างค่ะ แต่ต้องแจ้งมาก่อนอย่างนี้ล่ะค่ะ จะได้เตรียมตัวกันถูกค่ะ ขอบคุณค่ะ ..