หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัด “โครงการอบรม FeedSpring และ PlanetMatter” ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2549 โดยมี ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์ ผู้พัฒนา GotoKnow ให้เกียรติเป็นวิทยากร

         หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ในช่วงเช้าของวันอบรม และขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ในการเข้ารับฟัง มายังหน่วยประกัน ฯ ก่อนวันอบรมจริง (หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ตึก IT ชั้น 6 โทรภายใน 1641 – 44) เพื่อทางหน่วยประกัน ฯ จะได้เตรียมเอกสารไว้ให้กับท่าน รายละเอียดโครงการและกำหนดการเป็นดังนี้


รายละเอียด “โครงการอบรม FeedSpring และ PlanetMatter”
วันอังคารที่  23  พฤษภาคม  2549

1. หลักการและเหตุผล

         ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกในสถาบันการศึกษาทุกแห่งเพื่อให้หน่วยงานได้เกิดการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยในราวเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวรจะรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบสอง ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนมีความน่าเชื่อถือ และถูกต้องมากที่สุด  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา จึงเสนอขอจัด "โครงการอบรม FeedSpring และ PlanetMatter"  นี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

         1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี RSS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ทั่วโลกในการกระจายข่าวสารล่าสุดผ่านทางหน้าเว็บไซต์

         2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ Feed Spring ซึ่งใช้ช่วยในการสร้างไฟล์ RSS สำหรับงานประกันคุณภาพของหน่วยงานได้

         3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการทำให้เว็บไซต์ของหน่วยงานสามารถกระจายข่าวอัตโนมัติได้ด้วยไฟล์ RSS

         4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์และหลักการทำงานของระบบรวบรวมสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ ที่ได้ติดตั้งระบบ PlanetMatter เพื่อรวบรวมไฟล์ RSS จากทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันและอัตเดตข้อมูลได้อัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในไฟล์ RSS จากเว็บไซต์ของหน่วยงานหนึ่งๆ

3. ระยะเวลาดำเนินการ

         วันอังคารที่  23  พฤษภาคม 2549

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ

         รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  QA Staff และ Web Master ของทุกคณะวิชา จำนวน 60 คน

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

         หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

         1. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี RSS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ทั่วโลกในการกระจายข่าวสารล่าสุดผ่านทางหน้าเว็บไซต์

         2. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ FeedSpring ซึ่งใช้ช่วยในการสร้างไฟล์ RSS สำหรับงานประกันคุณภาพของหน่วยงานได้

         3. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการทำให้เว็บไซต์ของหน่วยงานสามารถกระจายข่าวอัตโนมัติได้ด้วยไฟล์ RSS

         4. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์และหลักการทำงานของระบบรวบรวมสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ ที่ได้ติดตั้งระบบ PlanetMatter เพื่อรวบรวมไฟล์ RSS จากทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันและอัตเดตข้อมูลได้อัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในไฟล์ RSS จากเว็บไซต์ของหน่วยงานหนึ่งๆ
 
7. งบประมาณ

         เงินรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร(ประจำปีงบประมาณ 2549) 51,000 บาท

กำหนดการ “โครงการอบรม FeedSpring และ PlanetMatter”
วันอังคารที่  23  พฤษภาคม  2549
ณ  ห้อง Main Conference และห้องคอมพิวเตอร์ 201
ศูนย์บริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  มน.

ช่วงเช้า (08.30 น. – 12.00 น.) ห้อง Main Conference 
         ผู้เข้าร่วมได้แก่ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้าน QA และ Web Master ของทุกคณะวิชา

08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น.     พิธีเปิด และเกริ่นนำ
                             โดย ผศ. ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

09.30 - 10.30 น.     บรรยาย “ก้าวทันเทคโนโลยีบล็อกเพื่อการจัดการความรู้”
                             โดย ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์

10.30 - 10.45 น.     รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.     บรรยาย “GotoKnow.org เวอร์ชั่นสอง ระบบการจัดการความรู้ของไทย”
                             โดย ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์

12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย (13.00 น. – 16.30 น.)  ห้องคอมพิวเตอร์ 201 
         ผู้เข้าร่วมได้แก่ Web Master ของทุกคณะวิชา และ/หรือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้าน QA

13.00 - 14.30 น.     บรรยาย FeedSpring และ PlanetMatter
                             โดย ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์
14.30 - 14.45 น.     รับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.30 น.     การฝึกปฏิบัติ “การสร้างฟีด การนำฟีดขึ้นเว็บ และนำฟีดรวบไว้ที่ Planet”
                             โดย ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.