คำถามแรกที่เกิดขึ้นจะเป็นคำถามที่ว่า KM หมายถึงอะไร

     การจัดการความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจัดการความรู้ ประกอบด้วยการสร้าง การประมวลผล การแลกเปลี่ยนและการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน