เครือข่ายโรงเรียนชาวนานครสวรรค์  40 แห่งกำลังเรียนรู้เรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเริ่มจากการคัดพันธุ์ข้าวจากข้าวกล้องก่อน  ชาวนาส่วนหนึ่งเกิดการเรียนรู้แล้วไปทำต่อ  ซึ่งฤดูการนี้แหละที่เครือข่ายเริ่มขยับเพื่อทำแปลงทดลอง  บางกลุ่มได้ทำแล้วและก็พอใจในผลผลิต  ต้นทุนลด    ทำนากันเป็นกลุ่ม  ใช้แปลงนาเป็นห้องเรียน  เมื่อจบฤดูการก็สรุปบทเรียนกันแต่ยังทำได้ไม่ทั่วถึง  แต่ที่ทำทุกฤดูกาล  คือการเก็บข้อมูลต้นทุนผลิตของชาวนาแต่ละกลุ่มทุกรายสมาชิก ทำได้สองฤดูกาลแล้ว  ฤดูกาลข้างหน้าจะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการใช้เปรียบเทียบค่ะ