parichat

การจัดการเรียนการสอนแบบหน่วยการเรียนรู้

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหน่วยการเรียน โดยเลือกพื้นที่ บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหมุ่บ้านนำร่อง หลังจากที่ได้ประชาคมกลุ่ม 5 ครั้งแล้ว ก็สามารถแบ่งกลุ่มผุ้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ตามความต้องการและความถนัดของแต่ละคน คือ กลุ่มลำไย กลุ่มสวนส้ม กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มปลูกผักสวนครัว โดยให้ข้าราชการและจ้าหน้าที่ของ ศบอ.รับผิดชอบแต่ละกลุ่ม โดยรับผิดชอบ 2 คนต่อ 1 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้นำไปจัดทำหลักสูตร การทำคู่มือหน่วยการเรียนรู้ การทำแผนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม หลังจากที่สมาชิกกลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มที่ตนเองสนใจ ทำให้มีความรู้และสามารถนำไปพัฒนาอาชีพของตนต่อไป หลังจากที่ได้จัดกิจกรมก็มีผู้ที่สนใจติดต่อขอศึกษาดูงานเข้ามาเรื่อย ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดพิจิตร ศึกษาดุงานกลุ่มการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนมาเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยซักถามแต่ละกลุ่มอย่างเป็นกันเอง และได้ข่าวว่ามีคนติดต่อขอดูงานอีก 1 กลุ่ม คือกลุ่ม17 จังหวัดภาคเหนือ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 ชาวบ้านยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาศึกษาดุงานในครั้งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอนแบบหน่วยการเรียนรู้ความเห็น (0)