KM & วิชาการพัฒนาผู้ประเมิน : ภาพบรรยากาศ

Oh O
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     การเรียนการสอนในรายวิชา การพัฒนาผู้ประเมิน ในหลักสูตรปริญญาโท เอกประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมี รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย เป็นผู้สอน ซึ่งตัวดิฉันเองก็เป็นหนึ่งนิสิตกลุ่มนี้ด้วย สำหรับ การเรียนการสอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (6 พ.ค.49) อาจารย์ผู้สอนได้แทรกกิจกรรม KM ให้นิสิตได้เรียนรู้ ดังรายละเอียดด้านล่าง บันทึกนี้จึงขอนำภาพบรรยากาศมาชมพอสังเขป ดังนี้

     KM & วิชาการพัฒนาผู้ประเมิน โดย รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย

     KM & วิชาการพัฒนาผู้ประเมิน : ขุมความรู้ โดย เจนจิต รังคะอุไร

     RO_NUQA

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NU Staff .. ROความเห็น (0)