โครงการ "นักสืบสายน้ำ"  เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ เนื่องจากเขตพื้นที่ของโรงเรียนบ้านวนาหลวงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบรูณ์มากที่สุด