วันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา คณะทำงานด้านการจัดการความรู้(Km) แก้จนเมืองนคร ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในด้านการประสานงานเครือข่ายจัดการประชุม และเป็นผู้เข้าร่วมโครงการจัดการ Km ทุกครั้งที่ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้าเริ่มเข้าใจการจัดการความรู้แล้วว่าเราต้องจัดการที่ตัวเราก่อนโดยการทำตารางอิสรภาพ ซึ่งเปรียบเสมือนคำสัญญากับตัวเราเองว่าตัวเราจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและปัญหากับผลที่ออกมานั่นแหละที่เราสามารถแก้ไขจนประสบความสำเร็จ เหล่านี้คือการจัดการความรู้ทั้งสิ้น แต่การจัดการความรู้แก้จนเมืองคอน เราจำเป็นที่จะต้องทำให้เสร็จหมายความว่า คนที่เราจะร่วมกิจกรรมด้วยต้องมีการกินดี มีสุข ได้จัดการความรู้ที่เป็นหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้ นั่นแหละ ความสำเร็จของ Km ของข้าพเจ้า