โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"  เป็นโรงเรียนมัธยม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 86  หมู่ 13  ถนนบางนา-ตราด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  เปิดทำการสอน ช่วงชั้นที่ 3 และ 4  จำนวนนักเรียน 900  คน  จำนวนครู 41 คนเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  จุดเด่นของโรงเรียน มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์  ทำโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ป่าชายเลนเป็นห้องเรียนธรรมชาติ