GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ใครทำวิจัยระบบการศึกษา

       ในกระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานที่ดูแลเรี่องการวิจัยในทุกองค์กรหลัก และทำวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักที่องค์กรนั้นๆ รับผิดชอบ เช่น สำนักวิจัยฯ ในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ก็ทำวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้กำหนดนโยบายแผนและมาตรฐานด้านการศึกษา

       สำนักวิจัยฯ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ทำวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เป็นฐานการพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่นในเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

      เช่นเดียวกับสำนักวิจัยฯ ในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา หรือแม้แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่มีการทำวิจัย เพื่อค้นหาองคืความรู้สำหรับนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการศึกษาที่รับผิดชอบ แต่ใครเล่าควรทำวิจัยระบบการศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะสัมพันธ์เชื่อมโยงการศึกษาในทุกระดับและประเภททั้งระบบเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาในลักษณะองค์รวม ท่านคิดเห็นอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 27416
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)