ใครทำวิจัยระบบการศึกษา

       ในกระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานที่ดูแลเรี่องการวิจัยในทุกองค์กรหลัก และทำวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักที่องค์กรนั้นๆ รับผิดชอบ เช่น สำนักวิจัยฯ ในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ก็ทำวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้กำหนดนโยบายแผนและมาตรฐานด้านการศึกษา

       สำนักวิจัยฯ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ทำวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เป็นฐานการพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่นในเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

      เช่นเดียวกับสำนักวิจัยฯ ในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา หรือแม้แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่มีการทำวิจัย เพื่อค้นหาองคืความรู้สำหรับนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการศึกษาที่รับผิดชอบ แต่ใครเล่าควรทำวิจัยระบบการศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะสัมพันธ์เชื่อมโยงการศึกษาในทุกระดับและประเภททั้งระบบเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาในลักษณะองค์รวม ท่านคิดเห็นอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยระบบการศึกษาความเห็น (0)