BACK TO SCHOOL

การเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน

การเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน
                เมื่อเปิดเทอมใหม่ทุกปี สิ่งที่คำนึงถึงเรื่องหนึ่งก็คือ การจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างความรู้ให้กับนักเรียน มักจะคิดเสมอว่า "เทอมนี้เราจะสอนอะไรดี" ในที่นี้หมายถึงความรู้เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะ  เพราะวิชาคอมพิวเตอร์จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำอย่างไรจึงจะมีความรู้ใหม่ ๆ หรือความรู้เก่าที่เข้มข้นขึ้นมาให้กับนักเรียน  เนื่องจากบางเรื่องเราก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับนักเรียน  แต่สิ่งสำคัญความรู้นั้นจะต้องให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้  ทั้งในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือจะนำไปประกอบอาชีพได้ 
                 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนประสบผลตามที่เราต้องการ เราจะต้องจัดเตรียมทั้งความรู้ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น  การวางแผนการสอนจึงต้องดำเนินการก่อนเปิดเทอม ถ้าจะต้องเตรียมอุปกรณ์ เตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์ การเตรียมสื่อการสอนที่น่าสนใจ  ซึ่งเราอาจจะหาได้จากตำรา บทความ ซีดี อินเตอร์เน็ต เตรียมไว้ก่อน
                  สุดท้ายก็คือเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะสู้กับงาน ซึ่งเปิดเทอมใหม่จะมีงานใหม่ ๆ เพิ่มมาให้เราต้องเรียนรู้และต่อสู้ต่อไป  ขอให้ครูทุกคนโชคดี มีกำลังใจ กำลังกาย ในเวลาเปิดเทอม 1/2549 นี้ นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยบริการ รส.บ.ความเห็น (0)