KM & วิชาการพัฒนาผู้ประเมิน

จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ดิฉันคิดว่า เราสามารถนำ KM มาใช้ในการเรียนการสอนได้ค่ะ

       ดิฉันได้รับผิดชอบในการสอนนิสิตปริญญาโท เอกประกันคุณภาพการศึกษา ในรายวิชาการพัฒนาผู้ประเมิน ซึ่งดิฉันได้มีการวางแผนการเรียนการสอนในรายวิชานี้กับนิสิตว่า การที่จะเป็นผู้ประเมินที่ดีได้นั้น ควรจะต้องทราบ เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติอะไรบ้าง จากการวางแผนร่วมกัน ดิฉันเห็นว่าการเป็นผู้ประเมิน นิสิตควรมีความรู้เกี่ยวกับ KM ซึ่งอาจใช้ในการเป็นข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่ไปประเมิน และเพื่อจะนำ KM ไปใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นมีคุณภาพ และนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ดิฉันคิดว่า QA KM LO เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน)

       ดิฉันจึงได้นำ KM มาเป็นหัวข้อหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการจัดกิจกรรมหัวข้อนี้ได้มอบหมาย คุณเจนจิต (ผอ.หน่วยประกันคุณภาพ ฯ) ซึ่งเป็นนิสิตคนหนึ่ง เป็นคนให้ความรู้เกี่ยวกับ KM เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่นิสิตคนอื่น ๆ แล้วได้มีการลงมือปฏิบัติ KM เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจ KM มากขึ้น

       กิจกรรมครั้งนี้มีการกำหนดคุณอำนวย คุณลิขิต และนิสิตทุกคนเป็นคุณกิจ นิสิตได้ตั้ง KV ครั้งนี้ว่า “เทคนิคการเตรียมตัวสอบ” นิสิตได้มีการ ลปรร.กัน ซึ่งดิฉันแน่ใจว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นิสิตเข้าใจ KM ได้มากขึ้น จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ดิฉันคิดว่า เราสามารถนำ KM มาใช้ในการเรียนการสอนได้ค่ะ

       รายละเอียดที่ได้จากการ ลปรร. คุณเจนจิต และคุณรัตน์ทวี ได้นำเสนอดัง Link ด้านล่างนี้

              KM & วิชาการพัฒนาผู้ประเมิน : ขุมความรู้ โดย เจนจิต รังคะอุไร

              KM & วิชาการพัฒนาผู้ประเมิน : ภาพบรรยากาศ โดย รัตน์ทวี อ่อนดีกุล

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวรความเห็น (1)

JR_NUQA
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

     นอกจากใน "วิชาการพัฒนาผู้ประเมิน" แล้ว  ได้ทราบมาว่า อ.เทียมจันทร์ ได้นำ KM ไปใช้ในการเรียนการสอนในเกือบทุกรายวิชาที่อาจารย์สอนทั้งในป.ตรี และป.โท  และยังใช้ในการทำงานกับน้องๆ ที่คณะด้วย  แล้วแต่ว่าจะใช้เครื่องมือใดบ้างที่เหมาะสมค่ะ