โลกาภิวัฒน์กับการศึกษาไทย


ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษา

             นโนบายการศึกษาของไทยกับโลกปัจจุบันทุกวันนี้มีนักวิชาการและบุคลต่างๆออกมาวิเคราะห์และวิจารณ์การจัดการศึกษาของไทยมากมายซึ่งเสียงส่วนใหญ่เป็นไปในทางลบทั้งระบบการจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนส่วนใหญ่มุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วจนทำให้การศึกษาของไทยและมาตรฐานผู้เรียนของไทยก้าวไม่ทันโลก

              ถ้ามาวิเคราะห์นโยบายการศึกษาของไทยพบว่าการศึกษาของไทยสมัยดั้งเดิมเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยยังไม่มีระบบโรงเรียนการศึกษาใหม่เริ่มในสมัยร.5เนผลิตคนเพื่อรับราชการนโยบายการศึกษาเริ่มมีขึ้นสมัยเริ่มการปกครองระบอบประชาธิปไตยเน้นพ้นฐานการเป็นพลเมืองดีในช่วงยุคสงครามโลกเน้นความเป็นชาตินิยมหลังสงครามโลกเน้นการขยายตัวของการศึกษาในทุกระดับในสมัยประชาธิปไตยเปลี่ยนชื่อโครงการศึกษามาเป็นแผนการศึกษาชาติและมีการกำหนดนโยบายการศึกษาจนกระทั่งมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีแผนการพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดนโยบายและพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลแสดงความชัดเจนด้วยการปฏิรูปการศึกษาขึ้นเน้นที่การพัฒนาคนประชาชนทุกระดับให้ความสำคัญการศึกษามากขึ้นแต่ประเทศไทยยังวิกฤติเรื่องภาวะการขาดแคลนผู้นำทางการศึกษาและกระแสโลกาภิวัฒน์ที่นำโลกเข้าสู่ยุคแห่งการจัดระเบียบทางเศรษกิจสังคมและการเมืองระหว่ประเทศใหม่รวมทั้งประเทศไทยนำมาซึ่งประโยชน์และสิ่งไม่ดีแฝงมาที่ก่อให้เกิดโทษมากมายดังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่จนทุกวันนี้มีข่าวและประเด็นต่างๆที่นำเสนอผลงานวิจัยหรือออกมาวิจารณ์แสดงความคิดเห็นบ้างถึงความล้มเหลวของระบบการศึกษาไทยทั้งการปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ประสบผลสำเร็จ คุณภาพผู้เรียนตกตำปัญหาครูไม่มีคุณภาพหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการส่วนการนำนโยบายการศึกษาไปใช้มีทั้งส่วนที่ประสบความสำเร็จและส่วนที่มีปัญหาเนื่องจากผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์

             สรุปแล้วจะเห็นว่าการจัดทำนโยบายส่วนใหญ่มีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยนโยบายได้สะท้อนให้เห็นเหตุผลและผลกระทบที่มีต่อสังคมและการเมืองมีการกระทำที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนและรูปแบบแบบผสมผสานนำลงสู่การปฏิบัติที่มุ่งสร้างคุณภาพของมนุษย์เพื่อทำให้ชุมชนมีคุณภาพแต่การปฏิบัติตามนโยบายที่ดีนั้นผู้นำและบุคลากรในองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะมีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรและกระบวนการที่อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบความคิดริเริ่มตลอดท้งความเป็นมืออาชีพและการเน้นนักเรียนเป็นสำคัญองค์กรจะต้องดำเนินการให้เกิดการประสานสัมพันธ์ความรับผิดชอบความยืดหยุ่นการวางแผนกลยุทธ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยอมรับความแตกต่างใช้เหตุผลมากกว่าการวิเคราะห์การบูรณาการความคิดการมีส่วนร่วมและการประสานความร่วมมือ

                   อ้างอิงจากwww.pathum2.met

 

หมายเลขบันทึก: 274116เขียนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2009 07:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2012 16:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี