เมื่อครั้งที่แล้วได้เขียนถึงการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ  มีวิธีคิดทั้งหมด  10  แบบ

        ครั้งนี้จะได้เขียนถึงรายละเอียดของแต่ละแบบ  ดังต่อไปนี้

1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย  คือ  พิจารณาผลว่าเกิดจากสาเหตุอะไร  เช่น  พิจารณาว่าเวทนาที่เรากำลังเป็นอยู่นี้เกิดจากสาเหตุอะไร  คำตอบคือขัสสะ ที่เกิดจากอายตนะ 6  อีกวิธีหนึ่งคือ พิจารณาเหตุว่าทำให้เกิดผลอะไร  เช่น  พิจารณาว่าตัณหาในตัวเราทำให้เกิดผลอะไรกับตัวเรา  คำตอบคือคนที่มีตัณหาในที่สุดก็เกิดความทุกข์

      เราควรนำความคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยมาใช้กับการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน  เป็นต้นว่า คุณครูสอนภาษาไทยชั้นป.1 ไปตั้งหลายเดือนแล้ว  นักเรียนยังอ่านหนังสือไม่ออกสักคนเดียว  คุณครูจะต้องสืบสาวหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร  เมื่อทราบสาเหตุแล้วจะได้หาวิธีแก้ไขต่อไป  อีกวิธีหนึ่งคือ  คิดว่าผลต้องการให้เด็กอ่านหนังสือออก  เหตุควรเป็นอย่างไร เป็นต้น