ท่านที่ทำงานจัดการงานวิจัยด้านสุขภาพโปรดอ่านที่ http://community.hellis.org   จะมีการจัด Workshop KM ด้านการจัดการงานวิจัย (ด้านสุขภาพ) ที่ มสช. อ่านรายละเอียดได้ที่นี่  http://community.hellis.org/index.php/archives/13  และดูกำหนดการที่นี่ http://community.hellis.org/index.php/archives/12  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์   ถ้าท่านมีประสบการณ์ตรงที่จะ share เขาอาจรับเข้าร่วมประชุมก็ได้  (ผมไม่รับรอง)

วิจารณ์ พานิช

๗ พค. ๔๙