ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังในเวทีนำเสนอผลงานภายใต้ชื่อ " โครงการพัฒนางาน มอ. " ณ.ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ ปรากฎว่าได้รับความสนใจอย่างมากทั้งจาก มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่, ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี รวมผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะ/หน่วยงานนำเสนอโครงการพัฒนางานที่ทำอยู่ในคณะ/หน่วยงานของตน และลปรร.ประสบการณ์การทำโครงการพัฒนางานระหว่างกัน โดยผ่านทาง Story telling  ปรากฎว่ามีผู้นำเสนอทั้งหมด 13 โครงการ จาก 9 คณะ ดังนี้

1.โครงการระบบชำระค่าปรับด้วยตนเอง จากเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี

2.โครงการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนศ.ป.ตรี จากคณะรัฐศาสตร์

3.โครงการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาให้แก่เลขานุการใหม่  จากกองกลาง สนง.  อธิการบดี

4.โครงการประยุกต์เส้นเลือดจำลองในหุ่นพื้นฐาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ *

5.โครงการคลินิกชำนาญการ จากกองการเจ้าหน้าที่ สนง.อธิการบดี

6.โครงการประชุม Online ( e-meeting ) จากคณะศึกษาศาสตร์

7.โครงการจัดทำ Job Description บนพื้นฐานของ competency จากสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

8.โครงการระบบฐานข้อมูลการบริหารการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่

9. โครงการสื่อการสอนในรูปหุ่นจำลองจากยางพารา จากคณะวิทยาศาสตร์

10.โครงการบริหารจัดการบุคลากรด้วย competency based จากคณะแพทยศาสตร์ ***

11.โครงการโปรแกรมการโอนเงินของหน่วยคลัง จากคณะวิทยาศาสตร์ **

12.โครงการ Virtual Library Tour จากหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

13.โครงการบริการเชิงรุกลดความสูญเสียการ Resterile ชุดเครื่องมือแพทย์ จาก  คณะแพทย์

    โดยให้แต่ละโครงการนำเสนอโครงการละ 12 นาที ในจำนวน 13 โครงการปรากฎว่าคณะแพทย์ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนนำเสนอในเวทีระดับมหาวิทยาลัย 2 โครงการ คือโครงการที่ 10 นำเสนอโดย คุณอุษณีย์ จากงานการเจ้าหน้าที่  และโครงการที่ 13 นำเสนอโดย คุณณนุดา จากหน่วย CSSD ผลจากการคัดเลือกรางวัลดีเยี่ยม(ที่ 1)เงินรางวัล 7,000 บาทเป็นของโครงการที่ 4การประยุกต์เส้นเลือดจำลองในหุ่นพื้นฐาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ รางวัลดีเด่น (ที่ 2) เงินรางวัล 5,000 บาทเป็นของโครงการที่ 11.จากคณะวิทยาศาสตร์ และรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาทเป็นของโครงการที่ 10 จากคณะแพทย์นั่นเอง  ซึ่งรายละเอียดของแต่ละโครงการจะนำเสนอในตอนต่อไปค่ะ

     ซึ่งจากการเข้าร่วมรับฟังเวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน ระดับมหาวิทยาลัยนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่าโครงการ PATHO-OTOP ของภาคพยาธิวิทยา หลายๆโครงการไม่ได้ด้อยไปกว่าโครงการทั้ง 13 โครงการนี้เลย เพียงแต่เราไม่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นตัวแทนนำเสนอโครงการพัฒนางานในเวทีระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้นเอง