ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง ทางโรงเรียนบ้านเมืองแปงร่วมกับโรงเรียนบ้านสบสา ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามรถอบรมเลี้ยงดูสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามวัยและความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองได้เต็มศักยภาพ รวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย