สื่อเทคโนโลยีมีมากมาย ครูจะต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับความก้าวหน้าของโลกที่ไร้พรมแดน