หน้าที่หลักของผู้จัดการหรือผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้แก่

1.การจัดเตรียมสื่อการเรียน

2.การสร้างบรรยากาศที่ช่วยกระตุ้นให่ผ็เรียนกล้าคิด  กล้าพูดอย่างอิสระและปฏิบัติโดยใช้ไหวพริบ

3.การกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็น

4.การท้าทายให้ผู้เรียนแสดงเหตุผล

5.การสร้างความภาคภูมิใจและความนับถือในตัวเองของผู้เรียน

6.การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากเรื่องที่เรียนและจากประสบการณ์ภายนอก  ได้ลองผิดลองถูก  ได้รู้จักเชื่อมโยงหลักการหรือทฤษฎีกับปัญหาใหม่เพื่อนำไปใช้กับชีวิตจริง  ได้ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์  สังเกต  ตั้งคำถาม  ทดลอง  วิจารณ์  หาคำตอบและอธิบายให้เหตุผล