http://gotoknow.org/file/sumonmal/edit1

43,371  

ตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การเรียนการสอนสาระคอมพิวเตอร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศุนย์กลาง

ตัวบ่งชี้การเรียนของผู้เรียน

1.ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง

3.ผู้เรียนทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม

4.ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาคำตอบ  แก้ปัญหา  ทั้งด้วยตนเองและร่วมด้วยช่วยกัน