1.  ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง

2.  ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจรง

3.  ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนจากกลุ่ม