สร้างสื่อการเรียนการสอนเป็นแบบทดสอบและภาพ

กะบอาจารย์มานิต  ยอดเมือง  ทำให้ได้ประโยชน์นำไปใช้ในการเรียนการสอน

นางบุญหยาด   พื้นทอง  เลขที่ 22