การเรียนการสอน

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ  2542 ให้ความสำคัญกับผู้เรียน ไม่ว่าผู้เรียนนั้นจะเรียนระดับปฐมวัยหรือระดับอุดมศึกษา แต่การดำเนินการจะต้องมีการประยุกต์วิธีการให้สอดคล้องกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชา หรือความแตกต่างระหว่างบุคคล  ตลอดจนระดับชั้นปีที่ศึกษา  ดังข้อความในมาตรา  22  ที่บัญญัติไว้ว่า  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ