หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในประเทศไทย อาจจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ หลักสูตรที่ใข้ในโรงเรียนเฉพาะ และหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนร่วม

หลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนเฉพาะ เช่น โรงเรียนโสตศึกษา  โรงเรียนศึกษษพิเศษ  โรงเรียนสอนคนตาบอด ฯลฯ เป็นหลักสูตรเดียวกับที่ใช้กับเด็กปกติ  แต่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเช่นเดียวกัน  แต่ส่วนใหญ่แล้ว  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะมีไม่มากเท่ากับการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับเด็กในโรงเรียนพิเศษ

การจัดการหลักสูตรสอดคล้องกับหลักวิชาการ กล่าวคือ เด็กที่มีความบกพร่องน้อย  สามารถเรียนกับเด็กปกติได้  หากมีความบกพร่องมากขึ้น จะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของเด็ก  และโรงเรียนจัดบริการเสริมในด้านที่เด็กจำเป็นต้องได้รับบริการ  ส่วนเด็กที่มีความบกพร่องในระดับรุนแรงนั้น  ไม่สามารถเรียนหลักสูตรเดียวกันกับเด็กปกติได้  หรือแม้แตปรับปรุงแล้ว ก็ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้  ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักสูตรขึ้นมาเองให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละคน