การเรียนการสอนในรายวิชาหลักสูตรและการสอนทำให้ข้าพเจ้ามีความความเข้าใจในเรี่องของหลักสูตรมากขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น