การเดินทางไปเกาะเกร็ดแสนสะดวกสบาย  ใกล้แค่นี้เอง…ห้าแยกปากเกร็ด……นนทบุรี   ค่าเรือข้ามฟากก็แสนจะถูก เพียง 2 บาทต่อคนเท่านั้น  แต่จะต้องไปขึ้นเรือที่ท่าน้ำวัดสนามเหนือ นะครับ ข้ามฟากไปที่ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาสฯ  ค่าโดยสารก็ชำระเมื่อตอนไปถึงและขึ้นไปบนท่าน้ำ
          บนเกาะเกร็ดท่านสามารถเยี่ยมชมโบราณสถานต่าง ๆ ที่เป็นศิลปวัฒนธรรมของมอญ (รามัญ) อาทิเช่น
        วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร  เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดปากอ่าว” เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา ถูกทิ้งเป็นวัดร้างหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และมีการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในภายหลัง
เมื่อปี พ.ศ. 2417 โดยคงรูปศิลปกรรมแบบมอญ      อีกทั้งจัดสร้างพระไตรปิฏกเป็นภาษามอญ อีกด้วย
        พระมหารามัญเจดีย์  เป็นเจดีย์รามัญ จัดสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำลองแบบ
พระธาตุเจดีย์มุเตา(เจดีย์เอียง)
        วิหารพระพุทธไสยาสน์  ภายในบรรจุพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปั้นขนาดยาว
9.50 เมตร  ด้านหน้าพระวิหารทางทิศเหนือ  ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนสีขาวแบบรามัญ
ปางมารวิชัย   ด้านหลังประดิษฐานพระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี มีนามว่า   “นนทมุนินท์”
         พระเจดีย์มุเตา  เป็นเจดีย์ทรงรามัญ อยู่ด้านเหนือของวัดติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเจดีย์
เก่าแก่มีลักษณะเอียงแทบจะตกลงแม่น้ำเจ้าพระยา สันนิษฐานว่าสร้างโดยชาวมอญทีอพยพ    เข้ามารุ่นแรกในสมัยกรุงธนบุรี
         ต้นสามกษัตริย์  หมายถึงต้นไม้สามชนิดที่ร้อยรัดพันเกลียวเป็นต้นหนึ่งเดียวกัน คือ
ต้นโพธิ์  ต้นไทร  และต้นหว้า

                                     

               วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

 

 

 

ต้นไม้ที่ผูกผ้าแพรสีต่าง ๆ

                                                                    คือ ต้นสามกษัตริย์