ประชุมวิชาการกับงานประสานงานวิจัย

อยากให้มีเวทีสัมมนาพูดคุย, ลปรร. กันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานประสานงานวิจัย......เพื่อนำแนวทางมาพัฒนางานประสานงานวิจัยของเรา

          คุณนพนัฐได้เสนอ Idea เกี่ยวกับงานประสานงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี ซึ่งปีนี้จัดในสถาบัน ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2549  โปรแกรมเดิมช่วงเช้าทั้ง 2 วันจะเป็นการให้ความรู้ในเรื่อง Competency ที่สถาบันต้องดำเนินการสู่การปฏิบัติ และช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานการวิจัยของบุคลากร

          สิ่งที่เป็น Idea ของคุณนพนัฐ คือ อยากให้มีเวทีสัมมนาพูดคุย, ลปรร. กันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานประสานงานวิจัย  เช่น ผู้ที่มีองค์ความรู้ในการทำวิจัยทางคลินิก, ผู้ที่รู้บทบาทและทิศทางงานวิจัยของกรม/สถาบัน, และผู้ที่รับภาระงานวิจัยของสถาบันต่อไปในอนาคต ซึ่งฟังแล้วคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางประกอบการปรับงานประสานงานวิจัยที่ผู้รับผิดชอบงานประสานงานวิจัยกำลังดำเนินการอยู่ และจะได้ศึกษามุมมองที่แตกต่างของบุคคลอื่นในแง่ของการทำงานวิจัยด้วย จึงได้ประสานกับคุณพรลัดดาถึงตารางการนำเสนอผลงานวิจัยของบุคลากร ทราบว่าในปีนี้มีผลงานวิจัยนำเสนอไม่มากนัก มีเวลาเหลือพอที่จะจัดได้ คงเป็นการเพิ่มสีสรรและนำแนวทางมาพัฒนางานของเราด้วย 

          งานนี้น่าจะได้ทั้งความรู้และโอกาสพัฒนา......ตาม Concept ของศูนย์พัฒนาคุณภาพค่ะ

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วย