ได้คิด หรือ คิดได้

 JJ ได้มีโอกาศเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวาระที่ ๒ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ท่านหนึ่งที่มักจะให้ข้อคิดเป็นประจำ คือ

 ศ.ดร.กนก วงศ์ ตระหง่าน อดีตรองเลขาธิการ สกอ สมัยที่ท่านองคมนตรี ศ.นพ.เกษม เป็นเลขาธิการทบวงมหาวิทยาลัย

 คำที่ท่าน อาจารย์กนก ท่านให้ไว้ทั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย และ นำมาขยายความนอกสภา ขณะที่รับประทานอาหารกลางวันน่าที่จะ "นำไปพิจารณา" คือ

 "เราคิดได้ หรือ เราได้คิด"

 ท่านนำเสนอว่า "การทำงานที่ดี และ รอบคอบต้องมองรอบด้าน ต้องมีเวลาที่ จะมานั่ง คิดเชิงวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหา และ หาทางป้องกัน แก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง"

 ท่านเล่าว่า "ส่วนใหญ่ พวกเรามักจะ คิดได้ว่าอย่างโน้น อย่างนี้ ซึ่งไม่พอเพียง ต้องมีเวลามาวิเคราะห์กันจริงครับ"

 สรุปง่ายที่ท่านเล่า คือ เราต้อง "ได้คิด อย่าทำเพียง คิดได้"

JJ