ดิฉันได้เล่าเรื่องการประชุมโครงการพัฒนา HPHไปแล้ว http://gotoknow.org/archive/2006/05/05/16/42/27/e27037

สิ่งที่ได้เรียนร้ในคร้งนี้มีดังนี้ค่ะ

ความคาดหวัง 1.มีรายงานมาลงBlog ให้ผอ. เพราะงานนี้เขาเชิญผอ.ค่ะ(ดิฉันเป็นตัวแทน)

                   2.คงมีอะไรใหม่ให้ได้เรียนร้ด้าน HPH (ได้ครบท้ง 2 ข้อ)

สิ่งที่เกินความคาดหวัง 1.ได้ความรู้เรื่อง PMQAที่ไม่เคยรู้มาก่อน(หาอ่านได้ที่www.tqa.or.th)

                    2.ได้ลปรร.กับผู้บริหารระดับสูงของกรมอนามัยซึ่งเป็นเกียติอย่างสูงสำหรับดิฉันส่วนใหญ่เป็นแพทย์ผอ.ศูนย์เขตฯซึ่งเป็นทีม Surveyor ด้านHPHของกรมอนามัยความเป็นกันเองในการลปรร.ทำให้ดิฉันหายเกร็งไปได้มาก

                    3.ได้ดูงานHPH+HAในรพ.สงขลา เพื่อศึกษา KSF นำมาเล่าให้ชาวบำราศฯฟัง

                    4.ได้เพิ่มพูนทักษะการทำกลุ่มเพื่อ ลปรร.

                    5.ได้เครือข่ายสนับสนุนงานด้าน HPH   

                    6. ได้เรียนร้เรื่อง Best Practice  การยืดเหยียดระหว่างการประชุม,การบริหารความเสี่ยงเรื่องยาผ้ป่วยใน,นวตกรรมใหม่ๆของSetting For Learning ที่ OPD, IPD รพ.สงขลา

ได้น้อยกว่าที่คาด   เวลาดุงานที่รพ.สงขลาน้อยไปหน่อยเพียง 1/2 ชม. ได้ดูแค่ตึกอายุรกรรมที่เดียว

สิ่งที่วางแผนจะไปทำต่อ 1.นำมาเล่าให้ชาวบำราศฯฟังเรื่องดูงานรพ.สงขลา (โดยเฉพาะพี่มอม)

                               2.ขอผอ.พาทีมดูงานด้าน Setting For Learning ที่ศูนย์ฯเขต1 บางเขน

                               3.นำ Modle การลปรร.ไปใช้ในการอบรมด้านอาชีวอนามัย

 ขอบคุณกรมอนามัย และหมอนภา (พี่มอมด้วยค่ะ) ที่ให้โอกาสได้พบเห็นและเรียนรู้สิ่งดีๆเหล่านี้