ธรรมสมโภช  ๙๕ ปี  พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)  

๑๐-๑๑  พฤษภาคม ๒๕๔๙