เพลง จีนรำพัด

 ----  ตลุ๊กตุ๊ก  ต๊ก--  ต๊ก-ตุ๊ก  ----  ตลุ๊กตุ๊ก  ต๊ก--   ต๊ก-ตุ๊ก
 ----  ---ฉิ่ง  ---ฉิ่ง  ---ฉับ  ----  ---ฉิ่ง  ---ฉิ่ง  ---ฉับ
 ท่อน 1              
 *---ด  ---ล  ดลชม  ชรมช  -ดรม  -ช-ล  ดรดล  -ช-ม
 ---  -ช-ร  มดรม  ---  -ดรม  -ช-ล  ดรดล  -ช-ล
 ดรดล  -ช-ม  ---ร  ---ด  ---ท  ---ล  ชมชล  ----
 -ด-ด  ---ช  ลชมช  -ล-ด*        
 ท่อน 2              
 *---ด  -ดดด  -ช-ด  -ร-ม  ---ช  ---ร  มรมด  -ร-ม
 ---  -ดรม  รดรม  -ช-ล  -ด-ด  ---ช  ลชมช  -ล-ด
 ----  -ม-ร  -ม-ด  ----  -ม-ร  -ม-ด  ---ช  ลทชล
 ----  ดลชม  -ช-ล  ----  -ด-ด  ---ช  ลชมช  -ล-ด*

ต่อด้วยจีนเร็ว ชั้นเดียว

ท่อน1               
 ---ร  -ม-ช  ---ล -ด-ช   -ด-ล  -ช--  -ด-ล  -ช-ม
 -ช-ม  -ร-ด  -ชชช  -ล-ช  -ฟ-ม  -ร-ด  ---ร  -ม-ด
 ---ร  -ม-ร  ---ล  -ช-ล  -ร-ม  -ช-ล  -ช-ล  -ด-ร
 -ม-ช  -ม-ร  -ม-ร  -ด-ล  -ร-ด  -ล-ช  ---ม  -ช--
 -ม-ช  -ล-ด  -ด-ร  -ม-ด        
 ท่อน 2              
//( ---ร  -ม-ร  -ม-ช  -ล-ช  ---ช  -ล-ช  -ล-ด  -ร-ด)
 -ด-ช  -ด-ล  -ด-ช  -ด-ล  -ด-ช  -ด-ล  -ช-ม  -ร-ด
  -ชชช  -ล-ช  -ฟ-ม  -ร-ด  ---ร  -ม-ด  ---ร  -ม-ร
 ---ล  -ช-ล  -ร-ม  -ช-ล  -ช-ล  -ด-ร  -ม-ช  -ม-ร
 -ม-ร  -ด-ล*  -ร-ด  -ล-ช  ---ม  -ช--  -ม-ช  -ล-ด
 ---ร  -ม-ด//  *-รดล  -ช-ม  ----  -ชลด  ---ล  -ช---