การประชุมประจำปี 2549 กลุ่ม สกว.-ครส. (๑)

ครส.= เครือข่ายวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยซึ่งได้ทุนวิจัยจากกลุ่มวิจัยเครือข่ายระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ครส.) ของ สกว. ซึ่งมี อ.อำนาจ คอวนิช เป็นผู้จัดการเครือข่าย

ประชุม ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ในกรุงเทพมหานคร

อาหารเย็นวันแรกที่เดินทางไปถึง (วันที่ ๑ พฤษภาคม) กลุ่มของเรา (ประกอบด้วย อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ อ.เมธี เอกะสิงห์ ผศ.ดร. สุนทร บูรณะวิรยะกุล รศ.ดร. ธวัชชัย รัตนชเลศ ผม และ ดร.มาโนช โพธาภรณ์) เดินทางโดยรถแท็กซี่สองคันไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเพื่อรับทานอาหารเย็น  (คนขับแท็กซี่คันของผมเป็นคนอุดรธานี ขับมาแล้วประมาณ ๑๐ กว่า ปี น่าสนใจแบบจำลองในการปรับตัวของคนขับแท็กซี่) ซึ่งโดยไม่ได้ตกลงก่อนล่วงหน้าว่าจะไปที่ร้านใด แต่ด้วยสภาพแวดล้อมในศูนย์ฯ ทำให้พวกเราตัดสินใจไปที่ร้าน MK สุกี้ยากี้ และต้องรอโต๊ะ ซึ่งทางร้านใช้ระบบหมายเลขลำดับ เหมือนกับธนาคารทั่วไป วันนี้เราจ่ายค่าอาหารไป ๑,๑๓๔ บาท เราเดินทางกลับด้วยระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน

ประชุมวันแรก ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๐๐ ท่าน มีโครงการวิจัยทั้งในรูปแบบของชุดและเดี่ยวนำเสนอจำนวน ๖ โครงการ โครงการที่ชอบมากได้แก่ การค้นหาและพัฒนาระบบสารสนเทศของราชมรรคาสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ โดย ผศ. พอ. ดร. สุรัตน์ เลิศล้ำ (จปร.๗)

อาหารเย็นวันนี้กลุ่มของเรา (ชุดเดิม) ได้แก่ร้านปูทะเลอบ (เฮง เฮง เจ้าเก่า) เดินไปเพียง ๓๐๐ เมตร จากโรงแรมฯ วันนี้มีปูทะเลอบ ฯลฯ วันนี้เราจ่ายค่าอาหารไป ๑,๕๓๐ บาท อร่อยมาก

ประชุมวันที่สอง ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยลงกว่าเดิม แต่ไม่ได้นับจำนวน ยังสนุกเช่นเดิม มีโครงการวิจัยทั้งในรูปแบบของชุดและเดี่ยวนำเสนอจำนวน ๕ โครงการ โครงการที่ชอบมากได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่ระเบียงวัฒนธรรม โดย ผศ. วศิน ปัญญาวุธตระกุล (ม. นเรศวร) 

อาหารเย็นวันนี้กลุ่มของเรา (ชุดเดิมและใหม่ ประกอบด้วย ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ อ.เมธี เอกะสิงห์ ผศ.ดร. สุนทร บูรณะวิรยะกุล รศ.ดร. ธวัชชัย รัตนชเลศ ผม ส่วน ดร.มาโนช โพธาภรณ์ ขอตัวไปกราบคุณแม่) กลับไปที่ร้านเดิม ได้แก่ร้านปูทะเลอบ (เฮง เฮง เจ้าเก่า) จากโรงแรมฯ วันนี้งดปูทะเลอบ ฯลฯ วันนี้เราจ่ายค่าอาหารไป ๙๘๐ บาท อร่อยเหมือนเดิม

ประชุมวันที่สาม ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยลงกว่าเดิมมาก แต่ไม่ได้นับจำนวน มีโครงการวิจัยทั้งในรูปแบบของชุดและเดี่ยวนำเสนอจำนวน ๒ โครงการ วันนี้ไม่มีโครงการที่ชอบมาก แต่เป็นโครงการที่ดี และ ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย (ผู้ช่วย ผอ. สกว.) กล่าวปิดการประชุม สรุปว่า งานของ ครส. เป็นงานที่ สกว. จะสนับสนุนต่อไป และเป็นงานที่ อ.อำนาจ มีกลยุทธในการรวบรวมกำลังพลวิจัยที่ดีมาก และมีการต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ 

เมื่อปิดประชุมเสร็จ ผมและ ผศ. ดร. สุนทร ดร. มาโนช และรัชภูมิ ก็ได้เดินทางโดยแท็กซี่ไปที่สนามบินดอนเมืองและระหว่างทางก็ให้ ดร. มาโนช และรัชภูมิ ลงที่สะพานลอยเพื่อเดินข้ามไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวสำหรับการหาอาหารเที่ยง และจะเดินทางต่อไปที่บริษัทไทยคมเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบฯ ส่วนผมกับ  ผศ. ดร. สุนทร ก็เดินทางต่อไปที่สนามบิน (แท็กซี่เป็นคนโคราช ขับมาแล้วประมาณ ๒๐ ปี) ได้เที่ยวบิน TG112 ออกเวลา ๑๓๑๕ น. พบ ศ.ดร. อารันต์ และ รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงษ์ในห้องรับรองการบินไทย และพยายามเชื่อมอินเตอร์เนท--ไม่สำเร็จ-- ต้องใช้เครื่อง desktop สามารถส่งอีเมล์ได้

กลับถึงเชี่ยงใหม่ก็มี พขร. อนันต์ไปรับที่สนามบินเชียงใหม่ ส่ง อ.สุนทร และผมก็ขอให้พขร. อนันต์ไปส่งที่บ้าน แล้วขัยรถไปที่คณะเกษตรศาสตร์ ดูหนังสือราชการ แล้วเดินไปทำงานที่ ศวพก. ไปรับลูกจากโรงเรียนเลขคณิตศาสตร์ของครูต้อย แล้วไปรับอาหารเย็นที่อังเคิลทอม (ตามสูตรของครอบครัว ครับ)

 

สรุป

เรียนรู้ "การปรับตัวให้อยู่ได้กับสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องธรรมชาติ โดยศึกษาจากแบบจำลองรอบตัว  ทั้งในเชิงความเป็นอยู่รายวันและเชิงวิชาการ"

 

อรรถชัย จินตะเวช

๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองระบบเกษตรความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

ผมแวะมาทักทายครับ   อ่านบันทึกของอาจารย์แล้วได้ความรู้ดี

วิจารณ์ พานิช