สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.  เป็นหน่วยงานในการประสานงานระหว่างศิษย์เก่ากับสาขาวิชา

2.  เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพบปะสังสรรค์กันระหว่างศิษย์เก่าและคณาจารย์

3.  ส่งเสริมความรัก และความสามัคคีในหมู่ศิษย์เก่าและนักศึกษาในปัจจุบัน

ดังนั้นจึงขอเชิญศิษย์เก่าของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยครู/สถาบันราชภัฏ/มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรม