วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมพนักงานราชการ ของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง กลุ่มเป้าหมายกว่าห้าร้อยคน ณ สีดารีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก  ในหัวข้อการเขียนแผนและโครงการ ในการนี้เพื่อให้ชื่อเรื่องดูมมีมูลค่าเพิ่มอีกหน่อย ผมจึงเพิ่มเติมหัวข้อการบรรยายเสียใหม่ตามใจผู้จะพูดว่า  การเขียนแผนและโครงการเพื่อคนทำงาน กศน. จากหัวข้อจึงมาผูกเนื้อหาที่จะนำมาเสนอดังต่อไปนี้ แล้วจะไปปรับใช้ตามสถานการณ์เมื่อไปสัมผัสสถานที่และกลุ่มเป้าหมายต่อไป